191024 – SEQFPL – W4 – GCGvSCW

191024 – SEQFPL – W4 – GCGvSCW